Z jednání SBD Svatopluk (cca 620 členů) a OS Maják (cca 70-80 členů)

3. 12. 1999

SBD Svatopluk zastává názor, že jedinou cestou jak umožnit bývalým klientům H-SYSTEMu a.s. získat za finanční prostředky vložené do H-SYSTEMu alespoň nějakou náhradu je odkoupení konkurzní podstaty úpadce a rozumnou investiční politikou zhodnotit získaný majetek. Zhodnocený majetek snížený o vynaložené náklady chce SBD Svatopluk posléze předat bývalým klientům úpadce ve formě hmotného majetku (domků, bytů pozemků zhodnocených výstavbou sítí), případně prodejem části zhodnoceného majetku a to v poměru finančních prostředků jimi vložených do H-SYSTEMu. Bez lokalit Horoměřice a Velké Přílepy je záměr SBD Svatopluk neuskutečnitelný. Nepodařilo by se především zajistit bydlení pro členy družstva a část ostatních bývalých klientů HS (část členů OS Merkur). Cílem SBD Svatopluk je umožnit všem bývalým klientům se na tomto postupu podílet. Vzhledem k tomu, že OS Maják se nehodlá připojit k tomuto postupu,

navrhuje SBD Svatopluk Občanskému sdružení Maják následující:

V případě, že se podaří odkoupit konkurzní podstatu akciové společnosti H-SYSTEM, bude ve prospěch OS Maják vyčleněn pozemek Statenice-louka. OS Maják si zajistí prodej těchto pozemků a získané finanční prostředky si ponechá. SBD Svatopluk, v rámci spravedlivého vypořádání všech klientů provede do osmi let vyúčtování a zajistí poměrné vypořádání členů SBD Svatopluk a OS Maják.

Tento návrh předložili na schůzce 3. 12. 1999 představitelé SBD Svatopluk,

I.Král, P.Středa, M.Pešan, J,Zdobnický

představitelům OS Maják

H. Marvanová, T. Rozsypal, Z. Bártů, J. Drunecká, E. Kodešová

Následují podpisy

3. 12. nebo 6. 12. 1999

Občanské sdružení Maják činí následující nabídku na odkup nemovitostí v konkurzní podstatě úpadce společnosti H-System, a.s.

Předmětné nemovitosti:

Veškeré pozemky a nemovitosti na nich stojící zapsaných na LV č. 406 v obci Velké Přílepy. Tato nabídka Občanského sdružení Maják se může stát součástí komplexní nabídky k odkupu nemovitostí učiněné v součinnosti s ostatními věřitelskými subjekty.

Nabízená cena za odkup:

30 000 000 Kč, slovy třicetmilionů korun českých

Zdůvodnění nabídky:

Občanské sdružení Maják tvoří bývalí klienti úpadce (společnosti H-System, a.s.), z nichž někteří byli účastníky H-Systemu, a.s. o výstavbu rodinných domů právě v obci Velké Přílepy. Prodej dané lokality občanskému sružení Maják by tak, alespoň z části, pokryl ztráty klientů v třetí řadě věřitelů.

Výše uvedená nabídka platí i v případě, kdy by se Občanské sdružení Maják přetvořilo v jiný právní subjekt. Poté by za Občanské sdružení jednal jeho právní nástupce.

Za Občanské sdružení Maják

Mgr. Jitka Drunecká, MUDr. Kodešová, Tomáš Rozsypal, Zdeněk Blažek, Zdeněk Bártů, Hana Marvanová

za SBD Svatopluk převzali
P. Středa, M. Pešan, J. Zdobnický

Následují podpisy