Záznam

ze společných jednání zástupců Občanského sdružení Maják a SBD Svatopluk
uskutečněných ve dnech 1.12, 3.12., 6.12., 7.12. a 17.12.1999

Jednotlivých jednání se postupně zúčastnili zástupci za:

Občanské sdružení Maják: Marvanová, Rozsypal, Bártů, Herzogová, Drunecká, Kodešová, Blažek

SBD Svatopluk: Krák, Středa, Pešan, Zdobnický

V úvodu jednání se zástupci obou stran shodli na principech:

· jediný způsob jak alespoň částečně eliminovat 100% ztrátu vložených finančních prostředků do H-Systému (dále jen HS) je odkup konkurzní podstaty za přijatelnou cenu bývalými klienty HS,
· finanční ztráta všech bývalých klientů HS, podílejících se na odkupu konkurzní podstaty, by měla, v procentním vyjádření, být přibližně stejná,
· obě strany si vzájemně vymění databáze svých členů s uvedením výše prostředků vložených do HS (OS Maják 94 členů a do HS vložili cca 70 mil, SBD Svatopluk 620 členů a do HS vložili cca 640 mil.)

Jednání probíhalo v následujícím sledu:

· zástupci Občanského sdružení Maják (dále jen OSM) navrhli samostaný odkup spodní části pozemků (pod silnicí) ve Velkých Přílepech OSM, dále již nebudou požadovat žádné vyrovnání svých pohledávek vůči HS,

· zástupci SBD Svatopluk (dále jen SBDS) tento návrh odmítli s odůvodněním, že pozemky ve Velkých Přílepech jsou jediné pozemky, na kterých lze realizovat výstavbu pro členy SBDS, kterých je cca 620 a vzhledem k neustálé otevřenosti SBDS případně i dalších bývalých klientů HS,

· zástupci SBDS navrhli proto odkup celé konkurzní podstaty SBDS s částečnou participací členů OSM s tím, že po odkupu budou OSM předány pozemky ve Statenicích. Na další majetek z odkoupené konkurzní podstaty, v celkové výši 30% vložených finančních prostředků členů OSM do HS sníženou o hodnotu pozemků ve Statenicích, bude zřízeno věcné břemeno na dobu 8 let ve prospěch OSM. Toto břemeno bude zabezpečovat dorovnání rozdílu finančních prostředků získaných prodejem pozemků ve Statenicích s poměrem získaných resp. započtených finančních prostředků ostatních klientů HS,

· zástupci OSM tento návrh odmítli s odůvodněním, že jednotliví členové OSM již nejsou ochotni vkládat jakékoliv finanční prostředky a požadují vyrovnání ve výši 25% vložených finančních prostředků prakticky ihned,

· zástupci SBDS proto navrhli jako další variantu odkup celé konkurzní podstaty SBDS bez jakékoliv participace členů OSM s tím, že po odkupu budou OSM předány rozestavěné domy členů OSM a další domy nepřidělené žádnému klientovi HS, případně další vzájemně dohodnutý majetek v celkové hodnotě 22% vlůožených finančních prostředků členy OSM do HS výměnou za postoupení všech pohledávek členů OSM vůči HS.

· zástupci OSM sdělili, že obě varianty přednesou na členské schůzi OSM, kterou svolají nejpozději do úterý 14. 12. 1999, výsledek členské schůze sdělí na společném jednání, které iniciují ve středu 15.12.1999 (red. poznámka: uskutečnilo se 17.12.1999),

· zástupci SBDS přislíbili, že se pokusí oddálit jednání věřitelského výboru na dobu až po společném jednání citovaném v předešlém odstavci,

· zástupci OSM přislíbili, že v případě dohody o způsobu odkupu konkurzní podstaty a o následném dělení majetku se zdrží veškerých akcí namířených proti SBDS a SBD Merkur,

· zástupci OSM, po členské schůzi navrhují buď společné odkoupení majetku konkurzní podstaty do ideálního spoluvlastnictví nebo finanční vypořádání, třeba i splátkovou formou, nikoliv převod nemovitostí, na nichž váznou zástavní práva (red. poznámka: po odkupu by žádná zástavní práva již nevázla), klíčovou otázkou pro klienty OSM zůstává způsob zajištění splnění vzájemné dohody,

· zástupci SBDS předloží na společném jednání, které se uskuteční 28. 12. 1999 konkrétní návrh na vzájemné vypořádání a návrh na jeho zajištění.

Tento záznam byl vypracován na závěr společného jednání OS Maják a SBD Svatopluk konaného dne 17. 12. 1999 v prostorách advokátní kanceláře Horn- Hornová-... (areál Lucerny).

Závěrečné poznámky

Celý průběh jednání je zachycen na zvukovém záznamu a bude postupně zveřejňován.

Další jednání nevedla k žádnému závěru. SBD Svatopluk nebylo schopno předložit záruky, které by OS Maják akceptovalo. Požadavky OS Maják na jištění pomocí zástavních práv ještě před odkupem nebo formou bankovních záruk byly pro SBD nesplnitelné.

Následovala ještě společná jednání u ministra Bašty, předsedy ČNB Tošovského a ministra Mertlíka. Zástupkyně OS Maják Drunecká odmítá další jednání.