Na základě trestních oznámení JUDr. Choděry a JUDr. Marvanové bylo sděleno P. Středovi a I. Královi obvinění z trestného činu. Vzhledem k tomu, že kolují různé informace o obvinění představitelů SBD Svatopluk, zveřejňujeme jejich podstatnou část

Sdělení obvinění

Podle § 160 odst. 1 tr. řádu Vám sděluji obvinění z trestného činu poškozování věřitele podle § 256 odst. 2 písm. a), odst. 4 tr. zákona spáchaného ve spolupachatelství ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 tr. zákona, neboť je dostatečně odůvodněn závěr, přestože

jste jako místopředseda představenstva SBD Svatopluk věděl, že byl dne 5. 12. 1997 podán návrh na konkurz věřiteli společnosti H-systém a.s. u Krajského obchodního soudu v Praze z důvodů závazků společnosti H-systém a.s. vůči třetím subjektům, které nebyly dlouhodobě plněny, a že následně poté bylo založeno a dne 2.3.1998 vzniklo SBD Svatopluk, záměrně po vzájemné domluvě s ing. Petrem Smetkou předsedou představenstva obchodní společnosti H-systém a.s. a s Ivanem Králem členem představenstva obchodní společnosti H-systém a současně předsedou představenstva SBD Svatopluk, kdy SBD Svatopluk bylo jedním z více věřitelů společnosti H-systém a.s., jste uzavřel pro H-systém nevýhodné smlouvy, zatěžující dlouhodobě zejména nemovitý majetek této společnosti v době po podání návrhu na konkurz, kterými byla celková hodnota majetku záměrně snížena a učinil jste tak, když jste:

dne 18. 5. 1998 uzavřel nájemní smlouvu na ....atd. (pokračuje výčet všech uzavřených smluv a dodatků se stručným popisem na cca 5 stranách)

…..,

které s ohledem na dlouhodobost nájemního vztahu a s ohledem na právo nájemce k investiční výstavbě na dosud nezastavěných pozemcích, jak vyplývá z uzavřených nájemních smluv byly z hlediska ekonomického pro H-systém a.s. nezdůvodnitelné a znehodnotily výše popsaný majetek a to včetně dodatků stanovujích krajně nevýhodné sankce při vypovězení těchto smluv pro majetek společnosti H-systém a.s., a to vše z cílem ukrátit věřitele společnosti H-systém a.s. na jejich splatných pohledávkách a zejména zvýhodnit SBD Svatopluk, vůči následujícím věřitelům a to zejména vůči:

- Komerční bance a.s. ve výši 1 301 763 023,-Kč
- České republice ve výši 2 367 614,-Kč
- VZP ČR ve výši 857 265,-Kč
- Pražské správě soc. zabezpečení 3 270 826,-Kč
- Finančnímu úřadu Brno venkov ve výši 222 064,-Kč
- Vojenské zdravotní pojišťovně 127 313,-Kč
- Zdravotní pojišťovně MV ČR 88 006,-Kč
- FÚ pro Prahu 7 ve výši 167 237,-Kč
- Josefu Mrázovi ve výši 67 703 310,-Kč
- Marii Mrázkové ve výši 25 703 310,-Kč
- Marii Pechkové ve výši 44 567 770,-Kč
- Jarmile Kostřicové ve výši 44 567 770,-Kč
- Ateliér 90 s.r.o. ve výši 6 191 996,-Kč

a způsobil jste škodu zřejmě přesahující 20 000 000,-Kč (trestní sazba 2-8 let)

Poznámka: Povšimněte si, že žádný z jmenovaných subjektů nepodal návrh na konkurz!