Zápis ze společné schůzky zástupců bývalých klientů H-Systému

Praha, 10. srpna 2000

1. Zástupci všech zúčastněných stran se dohodli, že vidí perspektivu problematiky spojené s pohledávkami bývalých klientů H-Systému ve společném postupu.

2. Zástupci všech stran se dohodli, že vytvoří společný "fond" za účelem odkoupení pohledávek za H-Systémem od Konsolidační banky a společnosti KONPO s.r.o. Tento fond bude dočasný a do stanoveného termínu rozpustí svá aktiva mezi všechny bývalé klienty H-Systému v poměru jejich pohledávek vůči H-Systému. Forma existence fondu bude upřesněna následně na základě písemných stanovisek všech zúčastněných stran.

3. Veškerá jednání týkající se bodu 2. budou prováděna ve vzájemné koordinaci.

4. Všechna tři sdružení připraví členské schůze do 15.9.2000 s tím, že každá ze zúčastněných stran během schůzí bude prezentovat své minulé, současné a budoucí kroky korektně. Termíny schůzí budou oznámeny do 31.8.2000.

5. Klienti sdružení ve skupinách Maják, Merkur a SBD Svatopluk nebudou nadále vůči sobě na veřejnosti vystupovat nepřátelsky a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí bude vyvoláno smírčí jednání za účelem vyjasnění sporných otázek, s termínem do 1 týdne.

6. Bude odstraněn obsah internetových stránek SBD Svatopluk, který se osobně dotýká cti JUDr. Marvanové a dobrého jména sdružení Maják.

Za OS Maják: Zálešáková, Veselá, Herzogová, Zbroj, dva nečitelné podpisy

Za SBD Merkur: Tomšej, Lacko

Za SBD Svatopluk: Denk, Zdobnický, Drózd, Středa, Král, jeden nečitelný podpis