POZVÁNKA

Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva: členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná ve středu, dne 10.6.2015 od 13.00 hod. v Horoměřicích, kancelář SBD Svatopluk, J.Š.Baara 735.

V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo družstva náhradní členskou schůzi.

Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk se koná ve středu, dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v posluchárně P5 FTVS UK, 1.p. José Martího 31., PRAHA 6 - Veleslavín.

(Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných).

    PROGRAM:
  1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů
  2. Zpráva o činnosti družstva za minulé období
  3. Plán činnosti družstva v dalším období
  4. Diskuze a přijaté závěry
V Horoměřicích dne 15.5.2015