POZVÁNKA

Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná ve středu, dne 6.11.2013 od 13.00 hod. v Horoměřicích, kancelář SBD Svatopluk,J.Š.Baara.

V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo náhradní členskou schůzi.

Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk se koná ve středu dne 27.11.2013 od 17.00 hod. v Kongresovém sále FTVS UK, l.p. José Martího 31., PRAHA 6 - Veleslavín.

(Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných).

    PROGRAM:
  1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů
  2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
  3. Volba členů představenstva, kontrolní komise a náhradníka
  4. Změna stanov družstva - ČL.75 - počet členů orgánů družstva
  5. Zpráva o činnosti družstva za minulé období
  6. Plán činnosti družstva v dalším období
  7. Diskuse a přijaté závěry
V Praze dne 10.října 2013

Za představenstvo SBD Svatopluk

Ing. Jaroslav Junek, v.r. Jiří Parma, v.r.
předseda představenstva člen představenstva