Představenstvo Stavebního bytového družstva Svatopluk vyzývá všechny členy družstva, kteří tak ještě neučinili, aby se přihlásili o výplatu vyrovnání z konkurzní podstaty.

Na základě zkresleného článku v nejmenovaných novinách, který se snaží vyvolat dojem, že SBD Svatopluk zadržuje výplaty částečného vyrovnání z konkurzní podstaty na úpadce H – System našim členům družstva, žádáme opětovně všechny naše členy, kteří si ještě nezažádali o výplatu, aby tak co nejrychleji učinili.

Protože je představenstvo družstva vázáno rozhodnutími členské schůze, je nutno při výplatě postupovat podle pravidel, která tato schůze stanovila.

Pro žádost použijte formulář, který rovněž naleznete na našich stránkách. Po vyplnění osobních údajů jej opatřete úředně ověřeným podpisem a obratem zašlete na adresu družstva.

Toto opatření přijala členská schůze na základě neblahých zkušeností se členy, kteří se o činnost družstva nezajímali, nedodali své nové kontaktní údaje ( adresy stálého bydliště, telefony, e-maily ), případně u nich došlo ke změnám rodinného stavu ( rozvod, nové manželství, úmrtí apod. ).

Bohužel družstvo nefunguje jako detektivní kancelář a není schopno si tyto údaje opatřit jinak, než že jsou sděleny samotnými členy, což je mimochodem povinnost každého člena družstva vyplývající ze zákona a Stanov SBD Svatopluk.

Žádost o vyplacení zálohy z částečného konkurzního vyrovnání