Dopis zaslaný poslancům

V Praze dne 20.12.2000

Poslankyně
"Titul" "jmeno"
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Vážená paní poslankyně,

rádi bychom obrátili Vaší pozornost ke kauze společnosti H-Systém z jiného nekonfrontačního pohledu. Víme, že tato otázka již byla na půdě Poslanecké sněmovny diskutována. Rádi bychom Vás upozornili na některé skutečnosti, kterým dosud nebyla věnována pozornost.

Případ krachu H-Systému má mnoho aspektů. Trestní zodpovědnost již více než 2 roky zkoumají vyšetřovatelé, majetkové nároky již 25 měsíců řeší konkurz.

Existuje však oblast, v níž by mělo zaznít jasné slovo poslanců parlamentu ČR. Tou je otázka zodpovědnosti státu za škody, které krach této firmy přinesl.

Stát se nemůže zbavit zodpovědnosti za firmu, v níž vlastní 25% akcii. Přestože stát tuto firmu přímo neřídil, měl z titulu svého podílu minimálně dvě možnosti, jak se zachovat v situaci, kdy se H-Systém dostal do potíží:
  • mohl se pokusit této firmě pomoci, pokud by došel k závěru, že taková pomoc bude účinná,
  • nebo mohl varovat klienty před dalším vkládáním peněz do projektu H-Systému, pokud by shledal, že firmě pomoci nelze.

Stát však neučinil ani jedno. Proto se dnes obracíme na Vás s touto informací a s žádostí o názor, jak by se měl stát zachovat dnes, kdy již jde jen o zmenšení vzniklých škod a o jejich dopad na již několikrát podvedené klienty.

Záměrně zde hovoříme o odpovědnosti státu a nikoli určitých vlád, stran či politiků. Během doby, kdy tato kauza dozrávala, se totiž v čele státu vystřídalo vícero vlád. Proto zodpovědnost nechceme přiřazovat jen jedné části politického spektra.

V poslední době vznikla unikátní šance nepřímo a alespoň částečně odškodnit klienty H-Systému, aniž by státní rozpočet musel na to vynaložit jakékoli prostředky.

Klíčová pohledávka za H-Systémem se dostala do rukou Konsolidační banky a její dceřiné společnosti KONPO. Tato banka má zájem tuto pohledávku odprodat a může postupovat dvěma cestami:
  • vstoupit (prostřednictvím správce konkurzní podstaty) do soudních sporů s klienty H-Systému s cílem anulovat jakékoli nároky klientů na konkurzní podstatu, pokusit se vystěhovat již bydlící klienty a zmařit naděje nebydlících, a poté takto získaný majetek prodat za nejvyšší nabídku,
  • odprodat tuto pohledávku poškozeným klientům.

Klienti H-Systému v tomto projektu převážně utopili své celoživotní úspory. Přesto však nežádají kompenzaci od státu. Naopak, bude-li to nezbytné, jsou připraveni státu zaplatit. To, co očekávají, je pouze dobrá vůle.

Vážená paní poslankyně, smyslem tohoto dopisu je poznat Váš názor na tyto otázky. Byli bychom velice rádi, kdybyste se mohla v klidu zamyslet a pokusit se spolu s námi hledat odpověď.
  1. Domníváte se, že by se stát měl zabývat svou spoluzodpovědností za to, že firma, ve které vlastní 25%, připravila o úspory více než jedenáct set lidí?
  2. Domníváte se, že je přijatelné, aby v nynější situaci díky zástavním právům Konsolidační banky stát získal prakticky vše, co po zkrachovalém H-Systému zbylo, a klienti byli definitivně připraveni o všechno?
  3. Domníváte se, že byste mohla osobně podpořit navrhovanou snahu o prodej pohledávky Konsolidační banky poškozeným klientům?

Prosíme, nepodléhejte pokusům o lacinou politizaci této kauzy a povzneste se nad úzce stranický pohled. Jde zde o více, než o politickou šarvátku.

Velice Vám děkujeme za čas, který věnujete čtení tohoto dopisu. Děkujeme i za případné seznámení se s vývojem celého případu. Těšíme se na Vaši odpověď. Další informace můžete nalézt například na http://www.sbdsvatopluk.cz .

Klienti H-Systému sdružení v SBD Svatopluk (620 členů)

Text dopisu byl schválen členskou schůzí SBD Svatopluk konanou dne 19.12.2000.

Komentář k dopisu

Před několika týdny článek v MF Dnes odstartoval novou vlnu zájmu o souvislosti krachu H-systému. Bohužel došlo k tomu, čeho jsme se obávali - případ byl maximálně zpolitizován a vyhrocen do exponované konfrontační polohy. Místo toho, aby politici hledali řešení, soustředili se na vzájemné obviňování. Vrcholem byla rozprava v parlamentu, při níž byl návrh na pomoc klientům spojen s návrhem na vyšetřování politiků ČSSD a ODS - takové usnesení bylo samozřejmě odmítnuto. Zároveň OS Maják hrubě osobně zaútočilo na premiéra Zemana.

V důsledku této neuvážené akce jedna strana sice jakoby získala politické body, většina poslanců však vnímá klienty H-Systému jako své nepřátele. Podařilo se rozezlít všechny, od nichž potřebujeme pomoc. Tyto škody jsou zřejmě jen velmi obtížně napravitelné. Měli bychom se však alespoň pokusit převést problém do nepolitické roviny.

Dopis se pokouší apelovat na poslance, aby (v této fázi) přijali stanovisko, že stát má za H-Systém spoluzodpovědnost a měl se podílet na řešení problému. Nevnucuje nic, s čím by nemohl souhlasit poslanec kterékoliv strany. Vytváří však základ pro další kroky.

Dopis byl nabídnut také SBD Merkur a OS Maják. Členové SBD Merkur vyjádřili dopisu jasnou podporu, jelikož se však v té době nesešla členská schůze ani představenstvo Merkuru, nelze to prezentovat jako jejich oficiální stanovisko. Také členové OS Maják podle našich zpráv zajali k dopisu příznivý postoj, protože však vyvíjejí sami podobnou iniciativu, nepřipojili se k němu.