U s n e s e n í

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, se sídlem 120 00 Praha 2, Slezská 9 rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci úpadce: H-SYSTEM a.s., IČ: 601 92 291, se sídlem Praha 5, Ostrovského 253, o částečném rozvrhu zpeněženého majetku z konkursní podstaty.

Pokračování -12- 89 K 118/97
P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto rozhodnutí l z e podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení vyvěšeno na úřední desce soudu a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ( § 30 odst. 2 ZKV).
Proti výroku II. a III. rozhodnutí n e n í odvolání přípustné ( § 66b odst. 2 ZKV).
Rozvrhové usnesení bude na úřední desce soudu vyvěšeno dne 9. listopadu 2011.
V Praze dne 3. listopadu 2011
JUDr. Hana Homolová, v.r.
Samosoudce

SBD bylo zahrnuto do výplaty jako právnická osoba.

Po obdržení částečného rozvrhu z konkurzní podstaty budeme naše členy informovat. (Odhadovaná délka výplaty je několik měsíců, pokud nedojde k odvolání proti výše uvedenému usnesení.)