POZVÁNKA

Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva: členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná ve středu, dne 4.6.2014 od 13.00 hod. v Horoměřicích, kancelář SBD Svatopluk, J.Š.Baara 735.

V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo družstva náhradní členskou schůzi.

Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk se koná ve středu, dne 11.6.2014 od 17.00 hod. v Kongresovém sále FTVS UK, 1.p. José Martího 31., PRAHA 6 - Veleslavín.

(Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných).

    PROGRAM:
  1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů
  2. Změna Stanov družstva - uvedení Stanov do souladu s novým Občanským zákoníkem
  3. Zpráva o činnosti družstva za minulé období
  4. Plán činnosti družstva v dalším období
  5. Diskuze a přijaté závěry
V Horoměřicích dne 9.5.2014

Za představenstvo SBD Svatopluk

Ing. Jaroslav Junek, v.r.
předseda představenstva

Jiří Parma, v.r.
člen představenstva