POZVÁNKA

Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva: členskou schůzi Stevebního bytového družstva Svatopluk, která se koná v pátek, dne 3.června 2016 od 14.00 hod. v kanceláři SBD Svatopluk, J.Š.Baara 735, Horoměřice.

V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo družstva náhradní členskou schůzi.

Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk se koná ve středu, dne 22. června 2016 od 18.00 hod. v posluchárně P5, FTVS UK, 1.p. José Martího 31., Praha 6 - Veleslavín.

(Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných).

    PROGRAM:
  1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů
  2. Zpráva o činnosti družstva za minulé období
  3. Plán činnosti družstva v dalším období
  4. Návrh na změnu oznámení o konání dalších členských schůzí pouze pomocí webových stránek družstva www.sbdsvatopluk.cz a vyvěšením v kanceláři družstva.
  5. Diskuze a přijaté závěry
V Horoměřicích, dne 9.května 2016