Návrh

skupiny bývalých klientů sdružených v OS Maják a stavebních bytových družstev Svatopluk a Merkur na odkoupení pohledávek KOB, s.p.ú a KONPO, s.r.o u společnosti H-System a.s. v konkurzním řízení a společnosti H-System Luxus a.s.

Návrh vychází z následujících skutečností:

  • Pohledávky jsou jištěny zástavními právy na pozemcích. Výše zástav významně převyšovala hodnotu pozemků již v době vzniku těchto zástavních práv.
  • Hodnota pozemků v lokalitách Velká Chuchle, Statenice a Lichoceves se dále výrazně snižuje. Především díky tomu, že platnost některých územních rozhodnutí již skončila, budování inženýrských sítí je nákladné a v nedohlednu a nabídka pozemků na trhu převyšuje poptávku. V současné době je možno tyto pozemky prodávat v podstatě jako pole či louky.
  • Na pozemcích v lokalitách Horoměřice a Velké Přílepy stojí řada rodinných domů a atriových bytů, které na základě stavebního povolení dostavělo a řadu z nich i zkolaudovalo SBD Svatopluk sdružující značnou část bývalých klientů H-Systemu. Tím vznikly složité vlastnické vztahy, které v případě, že nedojde k dohodě se správcem konkurzní podstaty, bude nutno řešit zdlouhavou soudní cestou.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že odkup výše uvedených pohledávek je značně rizikový. Lze očekávat, že realizace těchto pohledávek, než jejich nabyvatel získá na jejich základě nějakou reálnou hodnotu, bude komplikovaná a zdlouhavá. Tyto skutečnosti jsou expertům Konsolidační banky jistě dobře známy a byly či budou vzaty v úvahu v rámci vnitřního auditu týkajícího se ocenění zmíněných pohledávek. Po konzultacích s odborníky jsme došli k závěru, že hodnota výše uvedených pohledávek se pohybuje v řádu několika málo desítek milionů.

Navrhujeme proto odkoupení pohledávek za celkem cca 30 milionů Kč.

Prostředky na jejich odkup předpokládáme získat ze dvou zdrojů. Jedním zdrojem jsou vklady bývalých klientů H-Systemu, kteří by přispěli částkou ve výši 1% prostředků jimi původně vložených do H-Systemu. Druhým zdrojem jsou prostředky získané z prodeje bohnického pozemku, kde je odděleným věřitelem SBD Svatopluk, které by vložilo podstatnou část takto získaných prostředků do společného fondu všech tří skupin bývalých klientů.

Odkoupením pohledávky by bývalí klienti H-Systemu měli sdruženou pohledávku dosahující cca 90% celkové pohledávky. Vzhledem k tomu, že správce konkurzní podstaty má co nejlépe uspokojit věřitele, máme za to, že by mohl přistoupit na naše společné návrhy, které v současné době připravujeme.

Doufáme, že započatá jednání dospějí k dohodě akceptovatelné pro obě strany.

V Praze dne 22.9.2000: Za OS Maják Za SBD Svatopluk Za SBD Merkur

... podpisy... Rozsypal, Středa, Tomšej