Zpráva o činnosti představenstva SBD Svatopluk ve vztahu k H-SYSTEM a.s.

Podklad č.1 pro členskou schůzi SBD Svatopluk

Představenstvo navázalo na činnost Sdružení klientů H-S z podzimu 1997 (J.Rott a I.Král):
 • jednání s Českou finanční a bankami KB a UNB o způsobu řešení kolapsu H-Systemu; byl získán příslib, že tyto instituce nepodají návrh na konkurz,
 • k zajištění dalších prostředků klientů vkládaných do družstva bylo dojednáno uzavření nájemních smluv na pozemky a stavby ve vlastnictví H-S, ty by zajistily kontrolu klientů, že prostředky z prodeje majetku by šly do výstavby a splácení zástav a ne do jiných aktivit, I. Král se stává členem představenstva H-S, probíhá kontrola účetnictví H-S se závěrem, že hodnota pozemků je pravděpodobně silně nadhodnocena,
 • KB doporučila vytvořit stabilnější subjekt, nejlépe stavební bytové družstvo, se kterým by byla ochotna uzavírat smlouvy.

2. března 1998 vzniká SBD Svatopluk, nejprve jako malé družstvo (snadnější a rychlejší založení) a členskou schůzí jsou měněny Stanovy a družstvo získává současnou podobu.

v roce 1998 uzavřelo družstvo následující smlouvy související s činností H-S

 • o postoupení pohledávek za dlužníkem H-S od KB a o postoupení pohledávek za dlužníkem REALCONEX s.r.o (H-S uznává pohledávku jako svůj dluh) od UNB (duben)
 • základní nájemní smlouvy (nájemné činí 1,5 mil. ročně), stává se stavebníkem a H-S zajišťuje výstavbu na základě mandátní smlouvy, postupně se situace uklidňuje a pomalu se pokračuje ve výstavbě (duben)
 • o finančním vyrovnání, ve které se H-S zavazuje do tří měsíců od uhrazení splátek za pohledávky (do konce června uhradilo družstvo 9 mil. ve prospěch UNB) uhradit tuto částku družstvu, v případě že k úhradě nedojde, propadají družstvu akcie různých společností, které dostalo do zástavy (současně dojde k tomu, že se sníží pohledávka družstva u H-S); družstvu tak propadly akcie 1.ČARS (nulová hodnota), RTP (nulová hodnota), CAT 2 (cca 1,25 mil) a H-S Luxus (?)
 • uzavírá řadu dodatků ke smlouvám, které upřesňují a doplňují uzavřené smlouvy (odstupné od nájemních smluv činí 150 mil.)
 • o postoupení pohledávky družstva ve výši 164 mil. u H-S akciové společnosti H-S Luxus (červen) a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky
 • odkupuje 40% obchodního podílu ve spol. REALCONEX, která má ve vlastnictví dům SOL (zástava ve prospěch UNB), H-S odkupuje 60% (červenec)
 • navyšuje základní jmění společnosti REALCONEX o 500 tisíc. a stává se 83% vlastníkem obchodního podílu (září)
 • o postoupení pohledávek za dlužníkem H-S Luxus od Pozemkového fondu za 19 mil (získává pohledávku ve výši cca 26 mil. jištěnou zástavním právem ve výši 118 mil. na pozemcích ve Velké Chuchli o ploše 4,3 ha) (září)

3. 11. 1998 je na H-System a.s. vyhlášen konkurz

Podpis nájemních smluv a dodatků je základem obvinění I.Krále a P.Středy, že je podepsali s úmyslem poškodit ostatní věřitele H-S a zvýhodnit tak SBD Svatopluk (poškození je ohodnoceno na více než 20 mil, sazba 2 až 8 let).

Předání akcií je hodnoceno jako neoprávněné a je základem dalšího obvinění I.Krále.