Odpověď MfDNES na naši stížnost ohledně lživého článku redaktorky Jany Blažkové.
Níže uvedenou odpověď na protest SBD Svatopluk formulovala sama osoba, na kterou byla stížnost adresována - redaktorka J.Blažková, která dopis nechala podepsat svého nadřízeného šéfredaktora P.Šafra.
Ten pravděpodobně ani tuto "vlastní" odpověď nečetl.


SBD Svatopluk
J.Š. Baara 735
252 62 Horoměřice

V Praze dne 15.ledna 2004

Vážení,

odpovídám na Váš dopis ze dne 8. ledna 2004

Mladá fronta DNES bere na vědomí protest SBD Svatopluk, nicméně nemá důvod odvolávat článek ze dne 18. prosince 2003. Rozhodně odmítáme, že by byl článek lživý, jak uvádíte. K Vašim osobním útokům na redaktorku Janu Blažkovou a na JUDr. Hanu Marvanovou se vyjadřovat nehodláme. Postupovat soudní cestou je samozřejmě Vaším právem, MF DNES má k dispozici listinné i svědecké výpovědi umožňující obhájit článek před soudem v plném rozsahu.

K Vašim výtkám:
Situace, kdy publikum v soudní síni vstává a tleská a poté někteří lidé z publika na chodbě pokřikují na soudce "To je on! To je on!" a ukazují si na něj prstem, nemůže pozorovatel označit jinak než za divadlo a pokus o zastrašování soudce.

Založit družstvo Svatopluk bez dohody s Petrem Smetkou, který družstvu nájemními smlouvami pronajal rozestavěné nemovitosti i s pozemky, by logicky nemělo smysl. Samozřejmě, že vedení družstva, tedy pánové Král a Středa, museli nejprve vyjednávat s Petrem Smetkou a dohodnout se s ním.

Za neplatné označil nájemní smlouvy městský soud v Praze svým rozsudkem ze srpna 2003. Kopii rozsudku přikládáme. Zvýrazněna je pasáž upozorňující na skutečnost, že smlouvy ze dne 18. května 1998 se v dodatku odvolávají na událost, která se stala 25. listopadu 1998, tedy o půl roku později. Z toho plyne, že smlouva je antidatovaná (tj. má zfalšované datum), a tedy neplatná. Zda se u soudu družstvo Svatopluk hájilo, či nikoliv, není naší věcí.

V článku není uvedeno, že soudce vzal pány Krále a Středu do vazby "proto, že si jeden ze svědků postěžoval, že mu vyhrožovali likvidací", formulace zněla "když si jeden ze svědků postěžoval, že se bojí vypovídat....". Neznamená to tedy, že tato věta je odůvodněním vazby, jde o časovou posloupnost. Daný svědek své obavy vyjádřil přesně pět dní před tím, než byla uvalena vazba. MF DNES disponuje výpověďmi dosvědčujícími, že právě toto svědectví bylo pro soudce pomyslnou "poslední kapkou", kvůli které se rozhodl pro vazbu.

Skutečnost, že pánové Král a Středa sedí na lavici obžalovaných spolu s představiteli H-Systemu a jsou zároveň s nimi obžalováni v jediném procesu, snad není třeba dokazovat. Obrat, že se pánové Král a Středa "ujali klientů H-Systému po krachu společnosti" je rovněž snadno doložitelný už pouze tím, že pan Král po krachu společnosti jako jediný z klientů získal jejich databázi a sezval je na první shromáždění.

A konečně k případu paní Šůlové - o neplatnosti smluv viz. příloha. Tím, že bude muset paní Šůlová svůj byt vykoupit z konkursní podstaty, jej fakticky platí potřetí (poprvé H-Systému, podruhé Svatopluku a nyní správci).

S pozdravem

Pavel Šafr
... podpis ...
resp. Jana Blažková, v zastupení (poznámka vložena)
šéfredaktor MF DNES